Statuten

[av_testimonials style=’grid’ columns=’2′ interval=’5′ font_color=” custom_title=” custom_content=”]
[av_testimonial_single src=” name=’Transparantie’ subtitle=” link=’http://’ linktext=”]
Vanaf haar oprichting laat Stichting Finn een Jaarrekening samenstellen. Deze wordt samengesteld door, Boon, Accountants Belasting adviseurs BV te Apeldoorn.Deze balans ligt voor een ieder ter inzage op het vestigingsadres aan de Leeuwenbergweg 29 postcode 7371 AL te Loenen Gelderland.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden noch ontvangen zij een onkosten vergoeding. Aan de stichting worden geen kosten in rekening gebracht van algemene aard zoals Internet,telefoon, reclame, postzegels etc.
[/av_testimonial_single]

[/av_testimonials]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Heden zestien  november tweeduizend vijf  verscheen voor mij, mr. Edward Boudewijn Blankhart, notaris, gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn: de heer Hendrikus Augustinus Maria Marsman, geboren te Epse op achtentwintig augustus negentienhonderd achtendertig, gehuwd, wonende te 7371 AL Loenen-Veluwe, Leeuwenbergweg 29, (gelegitimeerd door middel van rijbewijs nummer 3114623316 geldig tot achtentwintig april tweeduizend zeven); De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam, Zetel en Duur

Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Finn.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
– het geven van financiële en materiële hulp en ondersteuning aan kinderen die lijden aan het kinder epilepsie syndroom genaamd: “het syndroom van West” en aan hun ouders en verzorgers en personen, instellingen en organisaties die zich bezighouden met de zorg voor en de behandeling van lijders aan die ziekte en het onderzoek naar kinderepilepsie;
– het stimuleren en activeren van – en het geven van financiële ondersteuning aan onderzoek naar en de behandeling van het syndroom van West en andere epileptische ziekten of stofwisselingsziekten bij jongeren;
– het ondersteunen van initiatieven en activiteiten die zijn gericht op steun en hulp aan patiënten die lijden aan het syndroom van West en het geven van voorlichting over de aandoening en de behandeling;
– het geven van financiële en materiële hulp en steun aan kinderen en volwassenen woonachtig in probleemgebieden en ontwikkelingslanden en aan organisaties werkzaam voor die personen teneinde hun levenskansen  en perspectief te vergroten, alsmede het geven van financiële en materiële hulp en steun aan al die personen die niet voor steun via het reguliere zorgcircuit in aanmerking komen en voor wie die steun nodig is; alles zowel nationaal en internationaal en zonder onderscheid naar sexe, huidskleur of religie;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en geldmiddelen.
Vermogen

Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
– vergoeding voor activiteiten door de stichting verricht;
– subsidies en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en legaten;
– alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
De meerderheid van de bestuursleden mag niet zijn familielid of aanverwanten van elkaar tot en met de vierde graad, noch gehuwde partner van elkaar of met elkaar samenwonende partner.
Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
Indien de oprichter of diens echtgenote niet meer deel uitmaken van het bestuur moet het bestuur een bestuurslid benoemen die afstammeling(e) in de rechte lijn is van oprichter, de heer H.A.M. Marsman. Indien de oprichter of na zijn overlijden, zijn echtgenote in leven is, is óf de oprichter óf zijn echtgenote gerechtigd die afstammeling ter benoeming voor te dragen aan het bestuur.
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden binnen de gemeente Apeldoorn
Het bestuur kan besluiten elders te vergaderen.
2. Jaarlijks worden tenminste twee vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend,  door middel van oproepingsbrieven, via e-mail of via andere informatiedragers.
5. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde de bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per e-mail, telefax of via een andere informatiedrager hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt alles voorzover dat past binnen de doelstelling van de stichting.

Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent of een andere financiële deskundige, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Reglement

Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
Het bestuur kan een reglement maken waarin de criteria zijn vermeld die moeten worden gehanteerd bij het geven van individuele en collectieve ondersteuning aan personen of organisaties.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepalingen

Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
1. de heer Wouter Willem van Toorn, geboren te Utrecht op elf november negentienhonderd negenenzestig, gehuwd, wonende te 7314 NA Apeldoorn, Gunninglaan 17, als secretaris;
2. de heer Hendrikus Augustinus Maria Marsman, voornoemd als penning-meester.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Beekbergen, gemeente Apeldoorn, op datum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
[/av_textblock]